Please specify the product's required option(s).

มุมมองเพิ่มเติม

010351 กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH

010351 กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH No.1 โหลละ 380
010352 กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH No.2 โหลละ 360
010353 กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH No.3 โหลละ 330
010354 กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH No.4 โหลละ 300
010355 กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH No.5 โหลละ 270

สถานะของสินค้า: ในคลังสินค้า

฿380.00